กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์

กระทรวงเกษตรฯ เดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค-พื้นที่การเกษตร

นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้พบปะกลุ่มเกษตรกรแปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์ ของนางสมพิศ นารัตน์ บ้านนาโพธิ์ อำเภอ พิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้การผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ให้เครือข่ายผู้ผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ อีกทั้งมีแปลงต้นแบบ และนวัตกรรมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องทั้งด้านพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิต โดยเป็นต้นแบบการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองถึง 6 มาตรฐาน คือ Organic Thailand, NOP, EU Organic, China, Korea และ Jas และยังเป็นกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัดปี 2563 และได้รับรางวัลชมเชยในระดับภาค พร้อมชมการกำจัดวัชพืชด้วยผานในการไถกลบ และเยี่ยมชมโรงปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศ

รมช.เกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า ความสำเร็จของการทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภคและพื้นที่การเกษตร จะทำให้เกษตรกรที่สามารถผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ได้ตามมาตรฐาน จะได้ราคาตันละ 4,000 บาท ในขณะที่ผลิตมันสำปะหลังทั่วไปจะได้ราคาเฉลี่ยตันละ 2,500 บาท ราคาขายต่อตันเพิ่มขึ้น ร้อยละ 62.5 โดยมีประเทศคู่ค้าแป้งมันสำปะหลังที่สำคัญ คือ สหรัฐอเมริกา ยุโรป จีน เกาหลี และญี่ปุ่น ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร โดยเสริมสร้างความภาคภูมิใจและความมั่นคงในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งเกษตรกรผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์มีรายได้เพิ่มมากกว่าการผลิตในระบบทั่วไป เนื่องจากราคารับซื้อสูงกว่า 1.50 บาท/กิโลกรัม ส่งเสริมการทำเกษตรกรรมยั่งยืนให้เห็นผลในทางปฏิบัติ ซึ่งกลุ่มเกษตรกรผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ เป็นเกษตรกรรมยั่งยืนรูปแบบหนึ่งที่ได้การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ Organic Thailand, NOP และ  EU organic พัฒนาองค์ความรู้ของเกษตรกรสู่เกษตรกรมืออาชีพ สร้างความเข้มแข็งและเชื่อมโยงเครือข่ายของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร จากเดิมผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ พื้นที่ 4 อำเภอ ในจังหวัดอุบลราชธานี คือ พิบูลมังสาหาร วารินชำราบ นาเยีย และสว่างวีระวงศ์ ปัจจุบันได้ขยายไปสู่เกษตรกรในพื้นที่เพิ่มเป็น 3 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร และอำนาจเจริญ รวม 16 อำเภอ เกษตรกร 965 ราย พื้นที่รวม 5,777 ไร่

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *