ประชุมเตรียมส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลาเนา พื้นที่ 6 จังหวัด ภาคอีสานตอนล่าง

”ศักดิ์สยาม” ประชุมเตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามประชุมเตรียมการส่งผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา ในพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” (บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ)  เวลา 10.30 น. ด้วย Application “Zoom” โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม (นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล) ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ผู้ช่วยปลัดกระทรวงคมนาคม (นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์) รองอธิบดี กรมการขนส่งทางบก (นายธานี สืบฤกษ์) และหน่วยงานนอกกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข (นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร) เลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (นพ.จเด็จ ธรรมธัชอารี) เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” (บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี ศรีสะเกษ)

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา ได้เห็นชอบแนวทางการมอบหมายให้ รัฐมนตรีแต่ละท่านรับผิดชอบการจัดการนำผู้ป่วย Covid-19 ที่มี ความประสงค์จะกลับไปพักรักษาตัวในจังหวัดภูมิลำเนา ซึ่งเป็นการดำเนินงานภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงสาธารณสุขเป็นแกนกลางหลักในการประสานกับผู้ป่วย  และรัฐมนตรีแต่ละท่านช่วยในการประสานใช้ทรัพยากรในการลำเลียง จัดส่ง และประสานจังหวัดภูมิลำเนาปลายทาง สำหรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้รับผิดชอบจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 6 จังหวัด ได้แก่ บุรีรัมย์ ยโสธร อำนาจเจริญ สุรินทร์ อุบลราชธานี และศรีสะเกษ

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้กำหนดแนวทางการดำเนินงาน โดยเป็นลักษณะของการช่วยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ซึ่งเป็นการทำหน้าที่เป็นแกนหลักประสานระหว่างผู้ป่วยกับหน่วยงานของรัฐในการจัดส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนา ผ่านเบอร์โทรศัพท์ 1330 รวมทั้งมาตรการในการนำส่งผู้ป่วยกลับภูมิลำเนาของกระทรวงสาธารณสุข  ความพร้อมของ 6 จังหวัดในการรองรับผู้ป่วยโควิด-19 กลับภูมิลำเนา เช่น การจัดตั้ง Community Isolation (CI)  โครงการที่จังหวัดดำเนินการ อาทิ โครงการอุ้มลูกหลานเซราะกราวกลับบ้าน ของ จ.บุรีรัมย์  โครงการคนอุบลไม่ทิ้งกันของ จ. อุบลราชธานี โดยมีปริมาณจำนวนเตียงรองรับผู้ป่วยของทั้ง 6 จังหวัด ขณะนี้มีจำนวน 5,876 เตียง และสามารถรองรับผู้ป่วยที่มีภูมิลำเนาพร้อมเดินทางแต่ละจังหวัด ณ วันที่ 21 ก.ค. 2564 กลับไปรักษาที่จังหวัดบ้านเกิด รวม 6 จังหวัด 4,464 เตียง

ทั้งนี้มีรายละเอียดแต่ละจังหวัดดังนี้

จังหวัด /  จำนวนเตียงทั้งหมด /  จำนวนเตียงที่ใช้แล้วคงเหลือ

บุรีรัมย์ / 1,084 / 1,007 /  77

ยโสธร  /  989 /  750 / 239

สุรินทร์ /  324 /  1911/33

อำนาจเจริญ /  229 /  204  / 25

อุบลราชธานี / 1,297 / 1,164 /  133

ศรีสะเกษ /   1,953 / 1,148  / 805

รวม       /     5,876    / 4,464 / 1,412

และในมติคณะกรรมการฯ บูรณาการประสานร่วมมือ ที่ประชุมจึงมีมติดังนี้นอกจากนี้ คณะกรรมการอำนวยการศูนย์บริหารจัดการเพื่อนำผู้ป่วย COVID-19 ส่งรักษาอาการในจังหวัดภูมิลำเนา 6 จังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง” โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธาน นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของ กระทรวงคมนาคม สาธารณสุข และ มหาดไทย เป็นรองประธานกรรมการอำนวยการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการ ประสานสั่งการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมที่เกี่ยวข้องในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้าย การเดินทางของผู้ป่วยกลับรักษาอาการ ในจังหวัดภูมิลำเนา รวมทั้งประสานจังหวัดในพื้นที่ภูมิลำเนา ๖6 จังหวัด เพื่อส่งผู้ป่วยเข้ารับการรักษา สถานพยาบาล โรงพยาบาล หน่วยบริการรักษาอาการ

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ได้มีข้อสั่งการให้หน่วยงานพิจารณาดำเนินการ

  1. ให้หน่วยงานด้านคมนาคมที่ดูแลด้านการขนส่งคน ดำเนินการตามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด อาทิ การเว้นระยะห่างภายในรถ การทำความสะอาด รวมทั้งการจัดเตรียมอาหาร และเครื่องดื่มให้กับผู้ป่วยระหว่างเดินทาง
  2. ขอให้จังหวัดดำเนินการวางแผนการรองรับผู้ป่วยกลับบ้าน โดยให้มีการคาดการณ์ถึงสถานการณ์ ในอนาคตเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมล่วงหน้าด้วย
  3. กรณีที่จังหวัด หรือหน่วยงานใดฯ ต้องการการสนับสนุนหรือขอความอนุเคราะห์จากกระทรวงคมนาคม สามารถติดต่อสื่อสารผ่านกลุ่มไลน์เพื่อให้สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์

ทั้งนี้ หากมีผู้ประสงค์จะขอรับบริการ “จัดส่งผู้ป่วย Covid-19 กลับไปรักษาที่บ้านเกิด” สามารถโทรประสานงานได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยกระทรวงคมนาคมพร้อมร่วมในการดำเนินการจัดส่งผู้ป่วย ด้วยทรัพยากรของกระทรวงคมนาคม ทุกด้าน พร้อมดูแลตั้งแต่การเดินทาง อาหาร และประสานดำเนินงานเพื่อให้ผู้ป่วย ถึงยังสถานพยาบาลในจังหวัดภูมิลำเนาด้วยความปลอดภัย และถึงมือแพทย์ โดยเร็วที่สุดตามมาตราฐานการบริการด้านสาธารณสุขต่อไป

สำหรับหมายเลขโทรศัพท์ ในการประสานส่งผู้ป่วยโควิด 19 กลับไปรีกษาตัวที่ภูมิลำเนา มีดังนี้ ฮอตไลน์ สปสช. โทร 1330 กด 15 จังหวัดศรีสะเกษ เบอร์ สายด่วน 1422 และ สาธารณสุขจังหวัดศรีสะเกษเบอร์ 065-240-0680 และ 065 -240-0691 จังหวัดอำนาจเจริญ เบอร์ 090-241-0098 093-323 -4686 086-651-5424 095-192-4903 จังหวัดสุรินทร์ เบอร์ 044-513-999(เฉพาะเวลาราชการ) และ 092-599-5108 (ตลอด 24 ชั่วโมง) จังหวัดยโสธร เบอร์ 090-240-9930 จังหวัดอุบลราชธานี เบอร์ 082-648-9270 096-693-2139 096-937-1783 จังหวัดบุรีรัมย์ เบอร์ 025-765-5555

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *