10/08/2022

ESANUNITY.COM รอบรั้วทั่วไทย

รอบรั้วทั่วไทย ทุกข่าวสารท้องถิ่นไทย

ศุภชัย รับหนังสือกลุ่มค้านกัญชาทางสันทนาการ ขอให้ทุกๆคนในสังคมช่วยกัน เพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ โดยไม่ไปทำลายประโยชน์ กัญชา

1 min read

ศุภชัย รับหนังสือกลุ่มค้านกัญชาทางสันทนาการ ขอให้ทุกๆคนในสังคมช่วยกัน เพื่อผ่านช่วงเวลานี้ไปให้ได้ โดยไม่ไปทำลายประโยชน์ กัญชา
.
วันที่ 1 ก.ค. 65 เวลา 10.00 น. ณ จุดรับยื่นหนังสือ ชั้น 1 (โซนกลาง) อาคารรัฐสภา นายศุภชัย ใจสมุทร ประธานคณะ กมธ.วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. รับยื่นหนังสือจาก นายณัฐพงศ์ สำเภาแก้ว ผู้ประสานงานเครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง และคณะ เพื่อยื่นข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. …. เนื่องจากการปลดกัญชาออกจากบัญชียาเสพติด โดยประกาศกระทรวงสาธารณสุข มีผลเมื่อวันที่ 9 มิ.ย.ที่ผ่านมา ปลดล็อคให้ทุกส่วนของกัญชาไม่ถือเป็นยาเสพติดอีกต่อไป เพียงวันแรกของการปลดล็อค พบสินค้าหลายชนิดที่มีส่วนผสมจากกัญชาวางจำหน่ายทั่วประเทศ อย่างเปิดเผยและเสรี ทั้งเครื่องดื่ม ขนม รวมถึงต้นกัญชา จึงมีความห่วงใยจากหลากหลายกลุ่ม อาทิ บุคลากรทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ นักวิชาการ ตัวแทนภาคประชาสังคม รวมถึงศิลปินดารา นักร้อง ถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับประชาชนและสังคม โดยเฉพาะการปกป้องเด็ก เยาวชน และกลุ่มเปราะบาง แม้สภาผู้แทนราษฎรจะมีมติรับหลักการร่างพ.ร.บ. ดังกล่าว เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 65 แต่ยังต้องใช้เวลานานกว่าที่จะพิจารณาออกกฎหมายและมีผลบังคับใช้


.
ทำให้ขณะนี้ ไม่มีมาตรการควบคุมการใช้กัญชา กัญชง และหากพิจารณาสาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.กัญชาฯ จะพบว่ามีการให้สิทธิประชาชนสามารถปลูก กัญชา กัญชงเพื่อใช้ในครัวเรือนได้ เท่ากับเป็นการเปิดประตูให้สามารถใช้ในทางนันทนาการได้ ในขณะนี้ที่ยังไม่มีมาตรการที่ดีพอเพื่อควบคุมไม่ให้ใช้กัญชา กัญชงในทางที่ผิด ไม่สามารถควบคุมปัญหาจากการเมากัญชาได้ เช่น เมากัญชาขับรถ การเสพหรือบริโภคเกินขนาด การคิดค้นสูตรผสมต่าง ๆ ที่อันตราย การกำหนดปริมาณส่วนผสมของอาหารและเครื่องดื่ม ดังนั้น จึงขอเรียกร้องให้การพิจารณาร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าว จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีมาตรการที่รัดกุม คลอบคลุมทุกมิติของปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาจากการอนุญาตให้มีการใช้กัญชา กัญชง เช่น ต้องควบคุมการปลูก การนำไปใช้หรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ การจำหน่าย จำกัดการเข้าถึง ห้ามโฆษณา ดังนั้น เครือข่ายลดปัจจัยเสี่ยง ขอเสนอแนะต่อคณะกมธ. ดังนี้
.
1. เครือข่ายไม่คัดค้านการใช้กัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์ หรือเศรษฐกิจ แต่ไม่สนับสนุนการใช้กัญชาเพื่อนันทนาการ เพราะแม้กัญชาจะถูกถอดออกจากบัญชียาเสพติด แต่ฤทธิ์ของกัญชา กัญชง ยังส่งผลต่อระบบประสาททำให้มีอาการมึนเมา ประสาทหลอน และเสพติดได้ นอกจากนี้ ยังส่งผลต่อระบบพัฒนาการของสมอง ทำให้โครงสร้างสมองผิดปกติ ความสามารถในการตัดสินใจ คิด วิเคราะห์ลดลง มีความเสี่ยงต่อการเกิดโรควิตกกังวล ซึมเศร้า
2. ควรกำหนดให้สถานศึกษา ศาสนสถาน สถานที่ราชการ เป็นสถานที่ห้ามเสพ ห้ามขายกัญชา และห้ามจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ส่วนประกอบของอาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของกัญชา กัญชง ทุกชนิด และให้หมายความ
รวมถึงกิจกรรมหรือโครงการต่าง ๆ ที่หน่วยงานดังกล่าวอนุญาตให้จัด เช่น กิจกรรมรับน้อง กิจกรรมเข้าค่าย กิจกรรมทัศนศึกษา ศึกษาดูงาน กิจกรรมกีฬาสัมพันธ์ การประชุมสัมมนา
3. การห้ามขายกัญชาให้ผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องพิจารณาเพิ่มบทลงโทษให้สูงกว่าข้อเสนอเดิมสองเท่า และควรพิจารณามาตรการคุ้มครองเด็กที่เป็นผู้กระทำความผิด เช่น กรณีผู้กระทำความผิดตามพระราชบัญญัตินี้เป็นเด็กหรือผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ไม่ควรต้องรับโทษทางอาญา โดยเชื่อมโยงให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ.คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
.
4. ห้ามไม่ให้มีการจำหน่ายผลิตภัณฑ์กัญชาผ่านเครื่องจำหน่ายอัตโนมัติโดยเด็ดขาด เพื่อจำกัดการเข้าถึงและควบคุมอายุของผู้ซื้อ และต้องควบคุมปริมาณความเข้มข้นของกัญชาที่ผสมในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาต้องระบุปริมาณส่วนผสมของกัญชาให้ชัดเจน นอกจากนี้ ต้องมีการระบุข้อความคำเตือนเกี่ยวกับการใช้กัญชา
.
5. ควรห้ามการโฆษณากัญชา กัญชง และผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่มีสวนผสมของกัญชา กัญชง รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมการขายที่มีรูปแบบ วิธีการและเนื้อหาที่มุ่งเชิญชวนเด็กและเยาวชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
.
6. ขอเรียกร้องให้คณะ กมธ. ขยายเวลาพิจารณาร่างกฎหมายฉบับนี้ และเปิดรับฟังความคิดเห็น ประชาชนในวงกว้างอย่างจริง ทั่วถึง

7. ควรกำหนดให้คณะกรรมการควบคุมกัญชา กัญชง ต้องมีหน้าที่ในการควบคุม กำกับดูแล และลดผลกระทบจากกัญชา กัญงง มิใช่มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนเพียงอย่างเดียว

.
นายศุภชัย ใจสมุทร กล่าวภายหลังรับหนังสือว่า การพิจารณาร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. …. เพื่อให้เป็นประโยชน์ทางการแพทย์ และทางด้านเศรษฐกิจและมั่นใจว่า กฎหมายฉบับนี้จะมีการพิจารณาอย่างรอบคอบในทุกมิติ อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวกับการระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ฉบับ เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 65 และประกาศในราชกิจจานุเบกษาวันที่ 9 ก.พ. 65 และจะมีผลบังคับใช้หลังพ้น 120 วัน หลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา คือ ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย. 65 อีกทั้งประกาศฉบับนี้กำหนดให้เฉพาะสารสกัด ที่มี THC มากกว่าร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนักเท่านั้น ที่เป็นยาเสพติด ส่งผลให้พืชกัญชา เช่น ช่อดอก ซึ่งไม่ใช่สารสกัด แต่มี THC สูงถึงร้อยละ10 – 20 จะไม่เป็นยาเสพติดอีกต่อไป ทั้งนี้ ในร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว ได้มีการปกป้องเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะเด็กที่อายุน้อยกว่า 20 ปี ทั้งนี้ คณะ กมธ. มีความห่วงใยและตระหนักต่อการเข้าถึงกัญชาในเด็กและวัยรุ่น และจะนำข้อเสนอแนะดังกล่าวข้างต้นไปบรรจุในร่าง พ.ร.บ. กัญชา กัญชง พ.ศ. …. ต่อไป
*******

More Stories

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

You may have missed

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.