05/06/2023

ESANUNITY.COM รอบรั้วทั่วไทย

รอบรั้วทั่วไทย ทุกข่าวสารท้องถิ่นไทย

“ศักดิ์สยาม” ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

1 min read

“ศักดิ์สยาม” ติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

.
นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านแอปพลิเคชัน Zoom โดยมีผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รองปลัดกระทรวงคมนาคม หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านการขนส่ง ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร และผู้แทนองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ เข้าร่วมการประชุม

.
สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงคมนาคมติดตามแนวทางการดำเนินการแก้ไขแผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์ กระทรวงคมนาคมจึงได้จัดให้มีการประชุมติดตามผลการดำเนินการแก้ไขปัญหา/แผนฟื้นฟูกิจการของ ขสมก. ทั้งนี้ ผู้แทน ขสมก. ได้นำเสนอแผนขับเคลื่อนกิจการองค์การ (BMTA Moving Plan) โดยมุ่งเน้นการเป็นองค์การยุคใหม่เพื่อการเดินทางที่สร้างความพอใจให้กับทุกคน ภายใต้คอนเซปต์ B : Better พอใจ M : Modern ใหม่ T : Transport เดินทาง และ A : for All เพื่อทุกคน ประกอบด้วย ประเด็นการจัดทำแผนฟื้นฟู 6 ด้าน ได้แก่


.
สภาพรถโดยสาร โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสัญญาซ่อมบำรุงรถโดยสาร การจัดหารถโดยสาร
ที่มีขนาดเหมาะสมมาให้บริการ การปรับปรุงสภาพรถ (Refurbish) ให้พร้อมใช้บริการ และการเปลี่ยนรถโดยสาร (Conversion) เป็นรถพลังงานไฟฟ้า
ระบบบริหารจัดการ โดยการบริหารต้นทุนการจัดเก็บค่าโดยสาร การปรับเส้นทางเดินรถให้มี
ความสอดคล้องกับแนวเส้นทางรถไฟฟ้า การรับสมัครพนักงานที่มีความหลากหลาย ทั้งรูปแบบพนักงานประจำและพนักงานสัญญา การปรับโครงสร้างองค์กรให้มีความกระชับ การจัดทำแผนดำเนินงานที่มีส่วนร่วมจากหลากหลายหน่วยงาน รวมทั้งการสร้างการยอมรับการเป็นองค์กรบริการสาธารณะที่มุ่งเน้นการให้บริการ
ภาพลักษณ์ โดยการประชาสัมพันธ์ การเปิดให้ประชาชนแบ่งปันประสบการณ์ตรงจากการใช้บริการ รวมทั้งการสร้างความเข้าใจกับบุคคลากรในองค์การเพื่อเสริมสร้างเรื่องราวดีๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์การ
เทคโนโลยี โดยการมุ่งเน้นการใช้งานเทคโนโลยีอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนา Application
ของ ขสมก. การสร้างฐานข้อมูลลูกค้าและผู้โดยสาร (Customer Persona) และการเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้งานบัตรโดยสารอิเล็กทรอนิกส์
แหล่งรายได้อื่น โดยการปรับเปลี่ยนการจัดเก็บค่าโดยสารแบบเหมาจ่ายรายเดือน และเร่งรัดการเพิ่มรายได้จากการใช้ประโยชน์ที่ดินเชิงพาณิชย์ สำหรับพื้นที่ที่มีศักยภาพ เช่น อู่บางเขน อู่มีนบุรี เป็นต้น
แหล่งเงินทุน โดยมีรูปแบบการจัดหารถที่มีความหลากหลาย เช่น การซื้อ การเช่า การจ้างวิ่ง การให้บริการของรถร่วมบริการ การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม (PPP)

ซึ่ง ขสมก. จะได้เร่งจัดทำรายละเอียดแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ต่อไป
.

ทั้งนี้  ได้รับทราบผลการดำเนินการ
และมีข้อสั่งการให้ ขสมก. ดำเนินการ ดังนี้
จัดทำ Action plan แผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ฉบับปรับปรุงใหม่ โดยจัดลำดับความสำคัญ Priority และจำแนกเป็นระยะๆ Phasing ให้มีความชัดเจน
เน้นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กรในเชิงบวก โดยอาจให้กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Third Party หรือ Influencer เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์และเป็นแรงผลักดัน ในการขับเคลื่อนแผนฟื้นฟูกิจการ ขสมก. ให้เกิดประสิทธิภาพต่อไป
.
/////////////

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.